Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları | ÇEKÜL | Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma

Doğa ve Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları

Bu proje kapsamında hazırlanan Kültür Rotaları Planlama Rehberi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Tarihi Kentler Birliği adına, Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteğiyle, Kentsel Strateji’nin gönüllü danışmanlığında, ÇEKÜL Vakfı tarafından 2012 yılında Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları programı başlatıldı. Program, ortak bir coğrafyayı paylaşan yerel yönetimlerin, bu değerlere ortak bir miras anlayışıyla sahip çıkmasına, kalkınma stratejileri kapsamında kültür öncelikli gelişim dinamiklerinin ortaya çıkarılmasına, ortak kaynakların paylaşımcı ve akılcı bir anlayışla değerlendirilmesine olanak hazırlamayı amaçlıyor. 

Yöntem

Bölge çalıştaylarının hazırlık sürecinde izlenen esas yöntem, katılımcı ortamların yaratılması ve süreci bu ortamlardan elde edilen veri ve görüşlerin yönlendirmesidir. Bu doğrultuda, süreç boyunca bölge hakkında fikir sahibi farklı uzmanlık alanlarından kişilerin bir araya getirildiği bir vizyon geliştirme kurulu ile kamu, yerel, sivil ve özel kesimlerden katılımcıların bir araya getirildiği iki bölgesel çalıştay düzenlenir.

 Yürütme Kurulu: Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları’nın hazırlık sürecinde temel stratejik konuları değerlendiren, çalışma grubunu yönlendiren ve sürecin yönetiminden sorumlu kuruldur. 

Vizyon Geliştirme Kurulu: Çalışma sürecinin ilk adımı olarak arkeoloji, biyoloji-ornitoloji, tarih, orman mühendisliği gibi farklı alanlardan uzmanların yer aldığı Vizyon Geliştirme Kurul toplantısı ÇEKÜL Evi’nde düzenlenir. Bölge ile ilgili dün, bugün ve yarın çerçevesinde ele alınan kurul görüşleri, süreci yönlendiren temel verileri oluşturur. 

Bölge Çalıştayları: Çalışma yöntemini oluşturan temel bileşen, bölgede çalışan ve yaşayanların oluşturduğu kamu, yerel, sivil ve özel kesim katılımcılarını bir araya getiren bölge çalıştaylarıdır. Çalıştayların düzenlenmesindeki esas amaç, bu kesimlerin birbirlerinden beklentilerini ve bölge geleceğiyle ilgili görüşlerini dile getirmelerinin sağlanmasıdır. Süreci şekillendiren esas öğe katılımcı ortamların yaratılmasıdır. Konuya ilişkin temel kavramların ve uluslararası yaklaşım örneklerinin incelenmesi de çalışmanın sonuçlarını yönlendiren bir diğer unsurdur. 

Çalışma Grubu: Yürütme Kurulu, Vizyon Geliştirme Kurulu ve bölge çalıştaylarında alınan kararlar doğrultusunda yol haritalarını hazırlayan uzmanlar grubudur.

Uygulama Alanları

Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları 2012 yılında 4 bölgede gerçekleştirildi:

  • Trakya Birleştirici Güç; Doğa, Su, Kültür Strateji Planı (Edirne-Kırklareli-Tekirdağ)
  • Altın Üçgen; Aydın-Denizli-Muğla İşbirliği Planı (Aydın-Denizli-Muğla)
  • Göller Bölgesi Etkileşim Planı (Afyon-Burdur-Isparta)
  • Kapadokya Stratejik Yön Planı (Aksaray-Nevşehir-Niğde-Kayseri-Kırşehir)

- 2012 yılı yol haritaları çalışmalarına linkten ulaşabilirsiniz.

2013 yılında ise 5 bölgede çalışmalar yürütüldü:

  • Trakya Ağ Eylem Planı 
  • Çukurova Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planı
  • Muğla Doğa ve Kültür Öncelikli Vizyon Planı 
  • Güney Marmara Kırsal Miras Strateji Planı
  • Van Gölü Havzası Kültür Öncelikli Vizyon Planı 

- 2013 vizyon planlarına linkten ulaşabilirsiniz.

ROTA Planlama Programı kapsamında Anadolu’nun özgün coğrafyasında rotaların planlanmasına dair kavramlar, ilkeler, pratikler araştırılıyor, öneriler geliştiriliyor. Gerek koruma, sunum ve tanıtım eylemlerini bölgesel ölçekte destekleyen, gerekse işbirliği zeminlerini pekiştirecek rota planlamasının ardından tüm bilgiler bir kılavuz kitapta toplanacak; kitap, kültürel rota planlaması yapmak isteyen belediyelere rehberlik etmiş olacak. Rota programı, Tarihi Kentler Birliği için Türkiye Belediyeler Birliğinin desteğiyle yürütülüyor. Çukurova, Gaziantep, Kelkit ve Yeşilırmak havzaları gibi bölgelerde yürütülen çalışmalar 2014 yılı sonunda tamamlandı.

- 2014 rota planlarına linkten ulaşabilirsiniz.