KELKİT HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ KIRSAL KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE ÜRETİM STRATEJİSİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ | ÇEKÜL

KELKİT HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ KIRSAL KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE ÜRETİM STRATEJİSİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

22.08.2005

5-7 Ağustos 2005 tarihleri arasında  Kelkit Havzası Kalkınma Birliği tarafından düzenlenen “Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Yaşam ve Üretim Stratejisi” başlıklı sempozyum, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, yerel, sivil ve özel kesimden kurum, kuruluş  ve kişilerin geniş katılımıyla, başarılı bir şekilde Tokat’ta gerçekleştirilmiştir.

Kelkit Havzası’nın, doğal-tarihsel-kültürel değerlerinin korunarak sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla,  2003 yılında başlayan ve “tüm kesimlerin katılımı ve birlikteliği”yle somut sonuçlara yönelen bir zeminde gerçekleştirilen toplantıda; aşağıda belirtilen konular üzerine odaklanılmış, belirlenen hedefler doğrultusunda:

• Kelkit Havzası’nı “tanıma ve tanıtma hedefi”ne büyük ölçüde ulaşıldığından, bu konudaki çalışmaların ivmesinin artırılarak sürdürülmesine, somut sonuçlara yönelinmesine;

• Havza halkının birlikteliği her geçen gün pekişmekte olduğundan, havzanın sorunlarına çözüm bulunmasının kolaylaşacağına ve kalkınmanın temel öğelerinin bu yolla sağlanacağına;

• Daha önce sürekli yapılan hedefe yönelik verimli çalışmaların ışığında Havza’nın belirlenen “stratejik plan” ve “önceliklerinin”, sağlıklı bir yolda geliştiğine;

“Platform”dan “Kalkınma Birliği”ne uzanan kısa sürede oluşturulan ve üretilen her öğenin, kurulmuş ve kurulacak diğer havza birliklerine zaman kazandırmak için bir yayına dönüştürülmesine ve birlikleri bir araya getirecek, aralarında işbirliğini sağlayacak bir “ortak kuruluş”un ön çalışmalarının yapılmasına;

• Havza’da “ekolojik tarım”, “ekolojik turizm” ve “tarıma dayalı sanayi” başlıkları altındaki tartışmaların ortaya koyduğu gibi, dünyadaki olumlu ve olumsuzlukları dikkate alarak önceliklerin belirlenmesi, bu konuda bir izleme biriminin oluşturulması, denenecek yöntemlerin sürekli bilimsel verilerle irdelenmesine;

• Havzanın; yabanıl yaşamı, doğal ürünleri, tarihsel ve kültürel çeşitliliği ile yakın gelecekte ülkemizde ve dünyada gündem oluşturabilmesi için, “çok yönlü girdileri içeren bir program” doğrultusunda, gelişmelerin sürekliliğe dönüştürülmesine;

• Havza insanının soyut-somut kültürel birikimini koruyarak ve bu kaynaktan çıkacak sonuçları eğitime taşıyarak, kuşaklar arasındaki bağın güçlendirilmesine, “kadınların yaratıcı varlığı”nın bu yolda değerlendirilmesine; 

• Bölgenin araştırma-geliştirme gereksinimlerini karşılayacak “Kelkit Havzası Araştırma Merkezi”nin kuruluş sürecinin hızla tamamlanarak güçlendirilmesine, en kısa sürede tüm havzanın her türlü bilgi birikiminin odak noktası haline getirilmesine ve alandaki gelişmelere cevap verecek bir kimliğe ulaştırılmasına; 

• Birliğin kurulmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine karşın, Gaziosmanpaşa ve Cumhuriyet üniversitelerinin “birikim ve olanaklarının tüm havzayı içerecek biçimde devreye sokulması”nın, toplantıya katılanlar tarafından, atılan önemli bir adım olarak nitelendirildiğine;

• Havzada sağlıklı başlatılan ve ivme kazandırılarak sürdürülen “iletişim ağı”nın, her yerleşmeye dönük özel koşullar da dikkate alınarak çok yönlü bir sisteme bağlanmasına ve gerekli teknolojik donatısının sağlanmasına; bu yolda özenli bir biçimde çıkmaya başlayan “Kelkit Havzası Dergisi”nin değerlendirilmesine;

• Bölge insanına, uluslararası gelişmelerin olumlu ve olumsuzlukları zamanında yansıtılarak, “tarım”ın hedeflenen doğrultuların dışında yanlışlıklara yönlendirilmemesine, “sanayi kuruluşları”nın da bu yönde havza içinde değerlendirilmesine;

karar verilmiştir.

Böylesi bir süreç içinde, kamu-yerel-özel-sivil işbirliğinin güçlenmesine inanan toplantı katılımcıları, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Yaşam ve Üretim Stratejisi Sempozyumu sonuçlarını kamuoyuna sunmayı ortak görev bilirler. Ülkemizin birikimli kurum, kuruluş ve kişilerinin  destekleriyle oluşturulan, kısa zamanda somut sonuçlara ulaşan “Kelkit Havzası Kalkınma Birliği”nin bu toplantısının katılımcıları; başta Valiler, Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Belediye Başkanları, Üniversite Yetkilileri, Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Onur Kurulu Üyeleri, Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Danışma Kurulu Üyeleri, Kelkit Platformu Üyeleri, ÇEKÜL Vakfı Üyeleri, çalışmalara sürekli destek veren basın yetkilileri ve toplantının ev sahipliğini yapan Tokat Valiliği'ne, teşekkürü kaçınılmaz bir borç bilirler.