Savur’un birikimli yüzü ortaya çıkıyor | ÇEKÜL

Savur’un birikimli yüzü ortaya çıkıyor

28.03.2014

Anadolu topraklarının dünya uygarlık tarihine en büyük armağanı, niteliklerle yüklü değişik ölçekte yerleşme yerlerine sahip olmasıdır. Bir bakıma bu sürecin ilk örnekleriyle bu coğrafyada karşılaşmamız, bir rastlantı değildir. Binlerce yıl içinde yaşama ortamına sağladığı olanaklar, toplumların varlık nedenlerini kanıtlamaya, yaratıcı ortamı zenginleştirmeye de neden olmuştur. Mardin’in ilçeleri içinde ise Savur’un çok yönlü irdelenmesi, önemli bir boşluğun doldurulması anlamına gelmektedir. Daha günümüzde bu konuda Anadolu’da doğa-tarih-kültür açısından birçok yerleşme yerinin bu düzeyde ele alınmamış olması, Savur için önemli bir adımdır” diyor ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen “SAVUR” kitabının önsözünde. 

2008 yılında ÇEKÜL’ün katkılarıyla yayımlanan Geleneksel Konut ve Aile Yapısını Yaşatan Bir Yerleşim: Savur kitabının ve hazırlanan yol haritasının ardından kentteki çalışmalar tüm kurumların katılımıyla, eğitimden restorasyona, ağaçlandırmadan alt yapıya farklı başlıklarda devam ediyor.  

Bölgede çalışan ÇEKÜL gönüllülerinden mimar Ayper Urlu, Savur ve çevresinde yapılan çalışmalarının bir raporunu hazırladı. Belge kalması adına web sitemizde yer veriyor, emeği geçenleri kutluyoruz.

Yeniden Yaşam: Savur imar çalışmaları                                                                                                                        

Bölgenin ihtiyaçları ve yıllardır süregelen Türkiye’nin doğu ile batı bölgelerinin yaşam kalitesi arasındaki ironi bizi Güneydoğu’da bir bölgenin seçilerek, mevcut kentsel yaşam analizinin yapılması ve kentsel yaşamın geliştirilerek ‘’Yeniden Yaşam’’ imgesi altında kalkınma faaliyetlerinin başlatılmasına yöneltmiştir. 

A-Projenin Gerekçeleri

A1-Projeyi Harekete Geçiren Etkenler

Projemizin oluşturulmasındaki en büyük etken mevcut sosyo-ekonomik düzende, Savur ekonomisindeki ticaret ivmesinin düşüklüğü, gençlerin işsizlik sorunu ile karşı karşıya  kalarak bölgenin  dolayısı ile göç sorunu ile yoğun bir şekilde yüzleşmesi.

Mevcutta herhangi bir sanayi altyapısının oluşması için herhangi bir öge bulunmaması ve arazi yapısının küçük bahçelerden oluşan tarıma olanaklı ziraat alanları oluşması ve tarihi- mimari dokunun özellikleri, bölge ekonomisinin canlandırılmasında en önemli ögenin TURİZM ALT YAPISINI GELİŞTİRMEK olduğunu bize göstermektedir.

A2-  İtici Güçler

Projemizin gündeme gelmesindeki en önemli itici güç, mevcuttaki olumsuz sosyo- ekonomik yapının düzenlenmesi gerekliliği olmuştur.

Projemizin fiziksel olarak oluşması teknik kadro ile beraber,  kurgulanacak olan ‘’halk organizasyonu’’dur.

Projemizdeki  bize destek veren en büyük itici güç, halkın sosyo-ekonomik göstergelerindeki olumsuzluklarının  çözüme ulaştırılması aşamalarında birlikte hareket etmek olmuştur.

 A3-Projenin Ana Amaçları ve Hedefleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Savur’u da kapsayan TRC3 bölgesi, bilinen en eski kültürün doğduğu ‘’Bereketli Hilal’’ diye adlandırılan coğrafyada, Mezopotamya topraklarında yer almaktadır. Köklü uygarlıklara ev sahipliği yapmış bu coğrafyanın verimli topraklarında yer alan TRC3 bölgesindeki Mardin, Batman, Şırnak ve   Siirt illeri, Dicle Nehri’nin ve ona bağlı çayların bereketini, bölgeye hakim olmuş bir çok devletin tarihini ve kültürel mirasını, İpek Yolu üzerinde yer almanın imkanlarını bir arada   barındırmasının yanı sıra, bir çok dinin ve topluluğun barış içinde bir arada yaşamasına imkan veren yeryüzündeki ender toprak parçalarından biridir.

Bölge, özgün kentsel dokusuyla kültür turizminde yükselen bir destinasyon haline gelmekte, hem tarım ürünlerinin hem de yeraltı yer üstü zenginliklerinin işlenmesine dayalı olarak gelişmekte olan bir sanayiye sahiptir. Bu gelişmelere rağmen bölgenin sosyal göstergeleri Türkiye ortalamasının çok gerisinde kalmaktadır.  2023 Turizm Stratejisi’nde Kars ile birlikte Mardin ‘’Marka Kent’’ olarak yer almıştır. 2008 yılında hazırlanan GAP Rekabet Gündemi Araştırması’na göre Mardin, turizmde hak ettiği yerde olmaktan çok uzaktır. Bu durum,  sektörün dikey bağlantılarının olmamasından ya da zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda   ‘’turizmde yeni yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve ağlar oluşturan projeler desteklenmelidir’’ denilmiştir.  Bölge kalkınmasını sağlayacak, bölgelerarası kalkınmışlık ve refah seviyesi farklarını giderecek bölgedeki sosyal sorunları ve terör olaylarını giderecek temel konu gençlerin eğitilmesi ve gençlik istihdamının sağlanmasıdır. Bacasız sanayi olarak tabir edilen turizm, bölgemizin en güçlü yanlarından birini oluşturmasına rağmen bölgemiz bu pastadan yeterli payı alamamaktadır.

GAP eylem planı önceliklerine göre, bölgenin turizm altyapısının iyileştirilmesi turizm çekim merkezlerinin oluşturulması turizm çeşitlendirilmesi yoluyla turizmin bölge ekonomisi içindeki payının artırılması hedeflenmektedir. Son yıllarda sadece ülkemizin değil tüm dünyanın ilgisini çekmeye başlayan, tarihi ve kültür yapısı ile UNESCO'nun  ‘’Dünya Mirası Kenti Listesine’’ girmeye aday olan Mardin’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2010 verilerine göre turizm yatırım belgeli 7.776, turizm işletme belgeli 11.246 tesis bulunmaktadır. Ancak minyatür Mardin olarak adlandırılan, birçok önemli tarihi merkeze giden yolların kesişim noktasında bulunan Savur ilçesinde turist turlarının ziyaret ettiği birçok turistik yapı bulunmasına rağmen, turistlere hizmet sağlayacak işletme sayısı sadece 5 tanedir ve bu işletmeler yeterli kapasitede değildir.

B-Mevcut Durum Analizi

Savur ilçesinin mevcut  fiziksel durumu, belediye verilerinden başlayarak çeşitli devlet kuruluşlarından öncelikle bilgi destekleri alınarak (DSİ, Karayolları, İller Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)  bir çalışma ile analiz edilmeye başlanmıştır.

İlçenin sosyo-ekonomik durumu ile ilişkili analizlerde de bireysel görüşmeler ve ‘’halk toplantılarından’’ elde edilen veriler doğrultusunda yapılmıştır.

a)Mevcut Alt Yapı Durumu

   a1-Temiz Su Tesisleri–Depolama Alanları /Su Hatları/ İsale Hatları

   a2-Pis Su–Kanalizasyon Hatları /Arıtma Tesisleri

   a3-Elektrik–Mevcut elektrik hatlarının durumu

   a 4-Ulaşım–İlçeye ulaşım / İlçe içi ulaşım

b)İmar Faaliyetleri

    b1- Mevcut İmar Planı sınırı ve durumu

    b2-Mevcut Koruma Amaçlı İmar Planı sınırı

c) Yeraltı Kaynakları

d) Tarım ve Hayvancılık

d)Tarihi/Kültürel Değerleri

e)Eğitim

f)Sosyo-ekonomik durum

g) Ticaret

h)Finansman kaynakları 

İlçenin mevcut yönetim şekli ile, ilçenin kalkınması için gerekli olan finansman kaynaklarının saptanması ve gerekli modellemeler ile ilişkili yöntemlerin belirlenmesi.

Tüm bu verilerden hareketle başlattığımız ‘’YENİDEN YAŞAM’’ projemizde:

YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

Koruma Amaçlı İmar Planı (Mayıs 2010)

Mevcut kentsel dokunun korunabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi amacı ile

Tarihi Kentler Birliği’nin destekleri ile koruma amaçlı imar planı hazırlatılarak kurul onayı alınmıştır. Bu tarih itibari ile imar uygulamaları, Koruma Amaçlı İmar Planı hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

                             Kentsel Sit Alanı 161,023.13 m2

                             1.derece arkeolojik sit alanı 36,469.46 m2

Savur Ağaçlandırma Projesi (2011)

Koruma amaçlı imar planı dahilinde Savur Kalesi'nin çevresinde bulunan yapılaşmaya uygun olmayan arazi ağaçlandırılarak rekreasyon alanlarının genişletilmesi için alt yapı oluşturulmuş olup, Savur Kalesi ile ilişkili çalışmalar tamamlandığında nitelikli bir arkeopark görüntüsü ile halka doğa ile tarihi bir arada yaşatan alanlar oluşturulma çalışmaları başlatılmıştır.

Sokak Sağlıklaştırma Projesi  1 ( Mardin Valiliği, 2011)

Mardin Valiliği'nin destekleri ile sokaklara cephesi bulunan yapıların duvarlarında sıva ve derz raspaları yaptırılmıştır.

Arıtma Yapılması (Ekim 2011)

Mevcut kanalizasyon hatlarının savur çayına verilmesi, sağlıklı yaşam koşullarını olumsuz etkilediği için daha iyi bir yaşam adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleri ile arıtma tesisi yapılmasına karar verilmiş olup, konu ile ilişkili finansman desteği Bakanlık tarafından karşılanmıştır.

Arıtmanın işletmeye alınabilmesi için ilave finansman desteğine ihtiyaç bulunmaktadır. (İki Farklı İhale ile projenin %60 ı tamamlanmıştır.)

DSİ ile ‘’Savur çayının islahı ‘’ Proje çalışması (2011)

Savur çayının su seviyesinin düşüklüğü, zemin yapısındaki deformasyonlar geleceğe yönelik ciddi endişeleri birlikte getirmiştir. İlçede yoğun bir şekilde kavak yetiştiriciliği gündemde olup yazın sulama yapılabilmesi için kuyular açılmakta ve gün güne bu kuyulardaki su seviyesi düşmektedir.

Bölgenin yeraltı su seviyesindeki ciddi tehlikeler bizi tedbir almaya yöneltmiştir. Konu ile ilişkili genişletilmiş bir proje çalışmasına DSİ –Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ile çalışmalara başlatılmış olup, Savur çayının islahı ile ilişkili 500 metrelik kısım çalışmalarında kamulaştırma aşamasında işlemlere devam edemediğimizi üzülerek belirtirim.

Hayvan Pazarı Projesi (2012)

Bölgenin hayvan pazarı ihtiyacını karşılamak, hayvan satışlarının gelişi güzel sokaklarda yapılmasına engel olmak amacı ile hayvan pazarı projesi hazırlanmış olup, finansman arama çalışmalarımız devam etmektedir.

Yönetmelikler

Belediyenin işlevleri doğrultusunda uygulamalarında sağlıklı gelişim gösterebilmesi, daha iyi hizmet verebilmesi için çeşitli yönetmelikler hazırlanarak Belediye Meclisi'nden geçirilerek onaylanmış ve yürürlülüğe alınmıştır.

-Zabıta Yönetmeliği  (Temmuz 2012)

-İtfaiye Yönetmeliği (Temmuz 2012)

-Reklam ve Tabela Yönetmeliği (Temmuz 2012)

Savur’un Cittaslow Belediyeler Birliği’ne üye olma çalışmalarının başlatılması (Temmuz 2012)

Savur’un uluslararası Belediyeler Birliği olan Cittaslow’a üye haline gelebilmesi, ilçenin turizmine önemli bir destek olabileceği kararı ile birlikte konu ile ilişkili girişimler başlatılmıştır.

Konu ile ilişkili Seferihisar Belediyesi’nden yetkililer bilgilendirme toplantısı için ilçemizi ziyaret etmişler ve halkı bilinçlendirme toplantıları yapılmıştır.

Savur Gezi Rehberi /Haritası ( DFD 66 kapsamında 2012)

Savur’a gelen turistlerin ilçe gezileri sırasında bilgilendirilebilmeleri için tanıtıcı bir rehber DİKA-Dicle Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile hazırlanmıştır.

Girişimcilik Eğitimi (Dika DFD 66 kapsamında, Nisan 2012)

Savur halkının ekonomik gelir seviyesinin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların en önemli bir bölümünü ticari faaliyetlerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi kapsamaktadır. DİKA destekleri ile başlatılan çalışmada KOSGEB koordinasyonunda 180 kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları dağıtılarak, KOSGEB desteklerini anlatılan bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile  ‘’Savur’da tarımın geliştirilme çalışmaları’’ ile ilişkili protokol (2012)

Savur’un kalkınması ile ilişkili verilen kararın bir diğeri de Savur’da organik tarımın desteklenmesi ve mevcut tarım alanlarının ve tarımsal faaliyetlerin analizi ile çiftçilerin daha sağlıklı tarım yapmasının sağlanması yönünde bilgilendirme toplantılarının oluşturulmasıdır.

Bu çalışmaların yapılabilmesi için DİKA ile başlatılan DFD 66 çalışması kapsamında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile bir protokol imzalanmış olup bu protokol kapsamında I.Savur Tarım Çalıştayı 21.04.2012 tarihinde yapılmıştır.

 I. Tarım Çalıştayı ( Nisan 2012)

Savur’da çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin izlenmesi, tarımdaki gelişmeler ile ilişkili bilgilendirme toplantısı ve arazi çalışması DİKA ile başlatılan DFD 66 projesi kapsamında yapılmıştır.

Kültürel Miras Eğitim Programı (Mayıs 2012)

ÇEKÜL Vakfı’nın yürüttüğü ‘’Kentler Çocuklarındır’’ sloganıyla Tarihi Kentler Birliği üyesi kentlerde çocuklara yönelik olarak hazırlanan ‘’Kültürel Miras Eğitim’’ uygulamaları 17/19 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirildi.

‘’ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi ‘’ olarak adlandırılan uygulamalarda ilçemiz çocuklarına  ‘’ Kültür Elçisi’’ olarak yaşamlarına önemli bir değer katabilmek için Savur’un kalkınma çalışmalarına destek veren gruplar çeşitli eğitimler verdiler.

Bu eğitimlerde , bilgilendirme çalışmalarına olduğu kadar alan çalışmalarına da yer verildi.

Öğrencilerin kentlilik bilincinin ve kültürel kimlik duygularının gelişmesini hedefleyen bu eğitimlerde ÇEKÜL eğitimcileri ile birlikte ( Seval Aydın, Servet Yanardağ, Yücel Sofuoğlu ) Dicle Üniversitesi Restorasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden F.Meral Halifeoğlu , Neslihan Dalkılıç, DİKa’dan Mehmet Uncu, Mardin Müzesi yetkililerinden Nihat Erdoğan , Mesut Alp ile birlikte Kalkınma Projesi Koordinatörü Ayper Urlu  da yer aldı.

Yapılan bu eğitim çalışmaları Savur Belediyesi Kültür Merkezi ile birlikte alan çalışmaları da Dereiçi Köyü ( Kıllıt) Mardin Müzesi ve ilçe merkezinde yapılmıştır…

Elektrik enerji kablolarının yeraltına alınma çalışmaları 1.Etap (Ağustos 2012 /Ağustos 2013)

Savur’un en önemli problemlerinin başında mevcut elektrik enerjisindeki verimliliğin düşüklüğü, sağlıksız iletim hatları bulunması. Elektrik enerjisinin iletimi ile ilişkili ciddi problemler yaşanmaktadır. Tüm bu problemleri çözebilmek için TEDAŞ nezdinde yapılan çalışmalar ile birlikte 2012 yılında projelendirme çalışmaları tamamlanarak ihale süreci Aralık 2012 tarihinde sona erdirilerek I.etabın uygulamaları başlatılmıştır.

Diğer etapların projelendirme çalışmaları sürmektedir.

Sokak Sağlıklaştırma Projesi 2 ( Mardin Valiliği-Bedesten,  2013)

Mardin valiliğinin destekleri ile belediyeye ait olan metruk bedesten binasının tadil edilerek kullanıma sunulması ve beraberinde sokak hatlarındaki 250 metrelik bir cephenin sağlıklaştırılması tamamlanmıştır.

GAP Turizm Eylem Planı (2012)

DİKA ile başlatılan çalışmalar ve Kalkınma Bakanlığı'na sunulan raporlar sonucunda:  GAP Turizm Eylem Planı'nda Savur’un tanımlanması yapılarak, bölge kalkınma planlarında Savur’un yer alması sağlanmıştır.

Halihazır ve İmar Planı revize Çalışmaları (2013-2014)

Savur imar çalışmalarında mevcut imar planının yetersizliği, planın revize edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Konu ile ilişkili çalışmalar 2013 yılında başlatılmış olup 2014 Ocak ayı itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Sokak Sağlıklaştırma Projesi 3  (DİKA Mali Destek, 2013-2014)

Özetle, ilçenin turizm alanında faaliyet gösterebilmesi için ana aksında bulunan ticaret alanı olarak tanımladığımız çarşı imgesinin elden geçirilerek, gerek gelen turistlerin ilçeyi daha doğru algılamalarının sağlanabilmesi gerekse mevcut ticaret alanlarındaki revize çalışmalar ve KOSGEP destekleri ile ticari faaliyetlerin hızlanması amacı ile çarşı aksındaki bina cephelerinde ortalama 250 metrelik yolun iyileştirilmesi çalışmalarına DİKA destekleri ile başlanmıştır.

Bu kapsamda mevcut binaların cephelerinde sıva ve derz raspaları ile derz dolguları yapılarak oluşan olumsuz görüntü temizlenmiştir. Beton imalat yüzeylerindeki sıva tamirleri ve dış cephe taş rengine uyumlu boya ile son kat işlemleri yapılarak işlemlerde bütünlük sağlanmıştır.

Tüm bu kaba imalatları bütünleyici mevcut doğramaların ahşap imalat olarak değiştirilerek farklılıkların ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

Çalışmamız dâhilinde toplam 49 parsel, 29 bina bulunmaktadır. Bulunan binalarımızın 7'si tescilli olup, projemiz bitme aşamasındadır.

-Savur Kent Müzesi/ Kültür Evi (DİKA Mali Destek Programı, 2013-2014)

DİKA ile Savur’un turizme kazandırılması ile ilişkili yürüttüğümüz faaliyetlerimiz kapsamında sokak sağlıklaştırma ile bir bütünlük oluşturan bir diğer projemizde; ilçe merkezinde bulunan tescilli binanın ‘’Savur Kültür Evi-Müzesi’’ haline getirilmesi projesidir.

Savur’a gelen turistlerin ilçenin dokusunu, kültürünü, tarihini algılatabilmek ve anlatabilmek amacı ile hazırlanan projemizde tanıtım mekânları olduğu kadar bilgilendirme toplantılarının yapılabileceği alanlarda bulunmaktadır.

-Alan Yönetimi

2010 yılında başlattığımız Savur Bölgesi Kalkınma çalışmalarına bakanlık yetkilileri 2013-2014 yılından itibaren başlamak kaydı ile Alan Yönetimi çalışmalarının başlatılarak Savur’un markalaştırılmasının sağlanmasını amaçlamaktadırlar.

Konu ile ilişkili verileri Kültür ve Turizm Bakanlığı–GAP ve İller Bankası yetkilileri ile paylaşıp Alan Yönetimi yapılacak olan bölgenin sınırlarının belirlenmesi için bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Olumlu Verileri

 • Tarihi doku ( Savur içi ve köyleri )/ taş
 • Toprağı verimli-bahçe tarımına uygun
 • Bağcılık-şarapcılık

Olumsuz Verileri

 • Ulaşım aksı içinde yer almaması turizm-tanıtım faaliyetlerinde olumsuzluk teşgil etse de kentsel deformasyon minimumda kaldığı için aynı zamanda olumluluk olarak da değerlendirilebilinir.
 • İlçenin Terminal Binası bulunmamakta, mevcut köylere ve Mardin’e taşımacılık yapılan minibüsler  sokaklarda bekliyerek; yolcu alıp indiriyorlar. Zaten dar olan sokaklarda gün içinde yaşanılan bu trafik, kemekeşlik yaratıyor.
 • İlçe içinde toplu taşım mevcut değil.
 • İlçede hayvancılık önemli bir yer tutmasına karşın, hayvan pazarı mevcut değil.
 • Mevcut kurulan mezbahanede çalışmaların daha verimli hale getirilmesi ve mezbahanenin yanına hayvan pazarı kurulması
 • Köylünün ürettiği ürünleri satabileceği bir pazar alanı mevcut değil.
 • Tarihi dokudaki restorasyon çalışmaları yetersiz
 • Sokakların tarihi doku ile uyumlu olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • İlçeye ulaşım yolları dar ve zemini bozuk.
 • İlçe ekonomisinin desteklenmesi gerekmekte.
 • Elektrik enerji yetersizliği, mevcut enerji nakil hatları Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalma.
 • İlçeden geçen akarsuların yatakları çeşitli taşkınlar nedeni ile deformasyona uğramış  islah edilmesi gerekmekte. Ve akarsuların debileri ile su miktarları yetersiz.

Genel  

 • Mülkiyet haritası            
 • İlçe mevcut pis su-kanalizasyon planı   
 • İlçe mevcut temiz su şebekesi planı     
 • Revize halihazır harita ve imar plan çalışmaları/İller Bankası
 • Temizlik işleri için araç gereç alımları 
 • Dereiçi-Kıllit Köyü  alanı düzenlenmesi için stratejik plan çalışmaları yapılması

Ulaşım

 • Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler başlatılmış olup Mardin –Savur/Savur-Midyat karayolları genişletme çalışmaları için istekte bulunulmuştur.
 • Diyarbakır-Savur arası Tepe mevkiinden geçen ikincil yol genişletme çalışmaları devam etmekte olup, Batman’dan Bismil üzerinden Savur’a gelen karayolunun Tepe mevkiisi üzerinden geçirilmesi düşünüldüğü tarafımıza belirtilmiştir.

Çevre yönetimi ile ilişkili eğitim ve gelişim faaliyetleri

 • Belediye bünyesinde ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ kurulması için çalışmalar.
 • Çevre Denetim Yönetmeliği taslak hazırlık çalışmaları başlatıldı.
 • Ambalaj atıkları, atık pil, atık yağ ve tıbbi atıkların ayrıştırılarak toplanması çalışmaları.
 • Mardin Belediyeler Birliği tarafından kurulması planlanan endüstriyel ve evsel kompostlama çalışmaları için destekler.
 • Pis su arıtma tesisi I.kısım ihale sonuçlanmış olup, inşaat faaliyetleri başlatılmıştır.
 • Alternatif enerji kaynaklarının araştırılması için Dicle Üniversitesi Makine Fakültesi/ Enerji Ana Bilim dalı Sayın Orhan Arpa ile görüşmeler başlatılmıştır.
 • Organik tarımın geliştirilmesi–GDO’nun yasaklanması ve tarımdaki çeşitlilik ve verimliliğin arttırılabilmesi için  Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Cuma Akıncı ile görüşmeler başlatılmış olup konu ile ilişkili halkı bilgilendirme seminerleri Ocak 2012 ‘den itibaren başlatılmıştır.
 • İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği taslağı hazırlanmıştır.
 • Elektromanyetik ölçümler için mekanizma oluşturulması ve kirliliğin azaltılması için eylem planları hazırlanmasına başlatılmıştır.
 • Gürültü kirliliğini ölçüm yetkisi alınabilmesi için karar alınmıştır.( Belediyemizin hazırladığı Çevre Denetim Yönetmeliği taslağına göre, araçların korna çalması, motorlu araçların susturucusuz egzoz kullanmaları yasaklanmıştır.)
 • Işık kirliliğini önlemek ve sokakların kullanım alanlarındaki verimliliğin maksimumda olabilmesi için aydınlatma direklerinin duvar montajlı ve yeri aydınlatacak şekilde tasarıma sahip olabilmesi için TEDAŞ yetkilileri ile ortak karar alınmış olup, TEDAŞ 2012 bütçesinde tüm ilçenin aydınlatma elemanlarının ve hatların değişimi için Genel Müdürlük nezdinde faaliyetlere başlatılmıştır.
 • Çevre yönetim sistemlerinin benimsenmesi hedeflenmektedir. Konu ile ilişkili taslak çalışmalar başlatılmış olup, ISO 14001 için TSE /Diyarbakır ile iletişime geçilecektir.
 • Zabıta Yönetmelik Taslağı hazırlanmaktadır.
 • Savur Çayı islahı ile ilişkili DSİ 9.Bölge –Diyarbakır dâhilinde çalışmalar başlatılmış olup; DSİ Nusaybin yönetiminde uygulama için kamulaştırma işlemlerinin başlatılması istenmektedir.

Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri

 • Emit Fuar Çalışması Şubat 12   / Savur Tanıtım Faaliyetleri Broşür
 • Savur simgesi /Logo çalışmaları               
 • Cittaslow Birliği üyeliği
 • Bölgesel Yapım Tekniklerinin Araştırılması ve konu ile ilişkili BİLGİ kitapçıkları hazırlatılması (Şap –süt-kireç)

Bina Projeleri

 • Belediye Binası Revize Fonksiyon şeması ve Mobilya İşleri
 • SGK Binası/Eğitim ve Kültür Merkezi DİKA
 • İtfaiye Binası ve İtfaiye araçlarının tamamlanması çalışmaları
 • Hayvan Pazarı  
 • Otobüs Terminali           
 • Mevcut Kültür Merkezi düzenleme      
 • Genel WC Projeleri DİKA
 • Butik Otel Projesi           
 • Müze
 • Hastane                             

Sokak Düzenleme ve Restorasyon Çalışmaları

 • Nezih Erdem Sokak İyileştirmesi             
 • Değirmenler ve çamaşırhanelerin röleve, restitisyon ve restorasyonu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü-Diyarbakır
 • Ziyaret Yeri/ Mezarlık içi
 • Dereiçi-Kıllit Kiliseleri Bakım ve Restorasyonu / Vakıflar
 • Kırkdirek Köyü. Kırk Sütunlu Mağara ( Şikefta Çıl Sütun) Kaya Evi araştırması
 • Romanya  Kilisesi kazı çalışmaları için Kültür Bakanlığı ile görüşme
 • Hisarkaya arkeolojik alanı ile ilişkili kazı çalışmaları için Kültür Bakanlığı ile görüşme
 • Sergi Alanları oluşturulması
 • Park Alanları oluşturulması        
 • Rekreasyon ve Mesire alanları oluşturulması/ Orman Müdürlüğü
 • Savur Kalesi Arkeolojik Kazı /Arkeopark–Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü            
 • Savur Çayı İslahı ve Rekreasyon Alanı Hazırlanması(DSİ, DİKA)

( Çalışma DSİ ile başlatıldı. DSİ’nin çalışma alanı oluşturulması için kamulaştırma işlemleri için harita mühendisleri çalışmalara başlatıldı.)

 • Köprü korkulukları         
 • İlçe Mezarlık Alanının Düzenlenmesi

Ticaretin Geliştirilmesi Faaliyetleri

 • Ucuz iş gücü ve mevcut binaların değerlendirilerek ilçe ekonomisine katkı sağlayabilmek amacı ile mevcut hazır giyim v.s. üreticileri ile iletişime geçmek.
 • İlçe girişinde mevcut bulunan ve Küçük Sanayi olarak tanımlanabilinecek, araba tamir v.s. işletmelerini bir arada toplamak ve KOSGEB ile ortak çalışma yürütülerek küçük bir sanayi sitesi kuruluşunun araştırılması faaliyetleri.
 • Hedef plandaki rekreasyon alanlarının işletme ihalelerinin yapılarak elde edilecek gelir ile ana proje kapsamındaki faaliyetlerin bütçelerine katkı sağlayarak ve ilçe ekonomisinin gelişmesi hedefi.

Finansman Kaynakları Oluşturulması

 • DİKA
 • SODES
 • KÖYDES
 • İLLER BANKASI
 • ÖZEL İDARE
 • AB HİBE PROJELERİ
 • TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Görüşülen Kurumlar

 • İl Turizm Kültür Müdürlüğü/Alaaddin
 • Mardin Müzesi Savur kalesi arkeolojik kazı çalışmalarının başlatılması/Arkeometri Labratuarı
 • Dicle Üniversitesi/ Mimarlık Fakültesi-Meral Halifeoğlu / danışman
 • Dicle Üniversitesi / İnşaat Fakültesi-Mevcut binalardaki Taşıma Gücü hesaplarının kontrolleri
 • Dicle Üniversitesi / Ziraat Fakültesi-Cuma Akıncı / Dekan Yrd.
 • Dicle Üniversitesi / Makine Fakültesi-Enerji Anabilim dalı/ Orhan Arpa
 • Anıtlar Yüksek Kurulu/ Mardin-Mihriban Karaarslan
 • Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü/ Diyarbakır-Ahmet Karaarslan
 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü/Ankara-Ulaş Bey. Savur Kalesi aydınlatma Projesi
 • ÇEKÜL / Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
 • Çevre ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü / Atık su arıtma tesisi –Hava ölçümleri
 • Orman Müdürlüğü-Mardin/ Ağaçlandırma çalışmaları
 • İller Bankası-Diyarbakır / Hali hazır Harita-İmar Plan Çalışması
 • DSİ 9.Bölge Etüt Daire Birimi Erdal Efe / DSİ Nusaybin-Halim
 • Vakıflar Bölge Müdürlüğü/Diyarbakır
 • İŞKUR/ Mardin
 • Kadastro Müdürlüğü/ Mardin
 • SODES/ Mardin
 • TSE/ Diyarbakır
 • DİKA / Mardin
 • Karayolları Bölge Müdürlüğü/ Diyarbakır