Ana içeriğe atla

KELKİT PLATFORMU, TOKAT BİLDİRGESİ

28.05.2003

24 Ocak 2003 tarihinde ilk toplantısını Tokat ilinde, ikinci toplantısını 12 Mart 2003 tarihinde Tokat ili Erbaa ilçesinde gerçekleştiren “Kelkit Platformu Üyeleri”, 14 Mayıs 2003 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer’in onurlandırmaları, Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın destekleri ve Tokat Valiliği ev sahipliliğinde bir araya gelmişlerdir. Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas, Tokat illeri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Almus, Alucra, Akıncılar, Çamoluk, Erbaa, Gölova, Kelkit, Koyulhisar, Köse, Niksar, Reşadiye, Suşehri, Şebinkarahisar, Şiran, Refahiye ilçelerinin, ÇEKÜL Vakfı’nın katılımlarıyla gerçekleşen bu “Kuruluş Toplantısı”, belirlenen somut hedefler doğrultusunda, birbirini izleyen bir dizi kararla sonuçlanmıştır.

“Kelkit Platformu Kuruluş Toplantısı”ndaki tartışma ve değerlendirmeler sonucunda belirlenen ortak görüş ve önerilerin “Kelkit Platformu Bölge Koordinatörlüğü” tarafından “Tokat Bildirgesi” olarak ilgili kişilere, kurumlara ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiş, açık oylama yöntemiyle yapılan seçimlerde Kelkit Platformu Başkanlığı’na Tokat Valisi Sayın Ayhan Nasuhbeyoğlu, Kelkit Platformu Başkan Yardımcılığı’na Gümüşhane İli Kelkit İlçesi Belediye Başkanı Sayın Rüknettin Karaman, Kelkit Platformu Genel Sekreterliği’ne Tokat İl Özel İdare Müdür Yardımcısı M. Adnan Şahin getirilmiş, Kelkit Platformu adına bildirgedeki ilke ve hedeflerin hızla yaşama geçirilmesi yönünde “etkin bir eşgüdüm ortamı” yaratılması ortak görüş olarak belirmiştir.

BİLDİRGE

Ekli listede adları ve unvanları belirtilen “Kuruluş Toplantısı Katılımcıları” 24 Ocak 2003, 12 Mart 2003 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantı sonuçlarındaki ilke ve hedeflerin havza ve bölge düzeyinde yaşama geçebilmesi için gerekli çalışmaları yoğunlaştırmaya karar vererek, bu doğrultuda “Kelkit Havzası Mahalli İdareler Birliği”nin kuruluşunun hızla gerçekleştirilmesi önerisi benimsenmiştir. Buna koşut olarak, “üniversitelerimizin” ve “sivil toplum kuruluşlarımızın” projelerin üretilmesinin ana kaynağı, yürütülecek hizmet ve faaliyetlerin “itici gücü” olmaları, oluşturulacak “denetim” mekanizmalarının içinde ağırlıklı yer almaları konusunda da görüş birliğine varılmıştır.

Bu çerçevede 14 Mayıs 2003 “Tokat Toplantısı Katılımcıları” ilan ederler ki:

1. Kelkit Platformu, havzada yaşayanların günümüzü ve geleceği sağlıklı değerlendirecek kararları ve uygulamaları kendilerinin üretmelerini-gerçekleştirmelerini, temel öğe olarak görmektedir.
2. Kelkit Platformu, salt bilimsel ve teknik düzeyde bir ortak çalışma ortamı önermemekte, havzanın ve bölgenin dayanışma ruhunu, özgün kimliğini harekete geçirerek, katılımı öngören “yeni bir kalkınma anlayışını” egemen kılmak istemektedir.
3. Kelkit Platformu, “kamu-yerel-özel-sivil birlikteliğine” dayalı, tüm yaş dilimlerini ve kesimlerini içine alan “bütüncül bir yaklaşımla” kuşaklar arasındaki bağları güçlendirerek, geçmişten geleceğe akan “köklü geleneği” yeniden değerlendirmek istemektedir.
4. Kelkit Platformu, “kalıcı birikimleri-büyüklükleri”, dünü-bugünü-geleceği saran bir süreklilik-yükümlülük içinde görüyor, Kelkit Vadisi’nin bereketli toprağının-suyunun yarattığı doğal-tarihsel-kültürel mirası, hareketin temel öğesi, “başarının bağlayıcı kaynağı” olarak niteliyor.
5. Kelkit Platformu, havzanın-bölgenin orman dokusunu, tarım arazilerini, köy-kasaba-kent yerleşmelerini, “birbirlerinin itici gücü” olarak ele alıyor, kısa-orta-uzun dönemli eğitim-sağlık projeleriyle, bilinçli bir ortamın yaratılmasının tüm katılımcıların ortak çabalarıyla çözüme ulaşacağına inanıyor.
6. Kelkit Platformu, bir yandan kalkınmayı, ekonomik alandaki iyileştirmeleri, gerçekçi-sağlıklı hedeflere uygun “stratejiler üreterek” hızlandırmayı, öte yandan “demokratik bir düşünce ortamı” yaratarak, sivil toplum kuruluşlarının güçlü sahiplilik duygusuyla birlikte öncü görevi yüklenerek “yerel değerlerin”, ulusal-evrensel ortamlarla daha güçlü işbirliğinin yollarını aralamada kolaylaştırıcı etken olduğunu kanıtlamak istiyor.
7. Kelkit Platformu, Kelkit Vadisi içinde sektörler arasında bütünleşik yönetim stratejisinin ve kıyı kullanım ilkelerinin belirlenmesini sağlayarak, bölge gelişim projelerinin önceliklerinin saptanmasını kolaylaştırarak, eşgüdümü hızlandırmayı, somut sonuçlara zaman yitirmeden güç kazandırmayı hedefliyor.
8. Kelkit Platformu, kuruluşunun gerçekleşmesi sürecinden sonra, başta Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ve ulusal-uluslararası bilim-kültür-ekonomi çevreleriyle yakın ilişkiye girerek, projelerini kalıcı desteklere yöneltmeyi, hedeflerinin önemli bir diğer bölümü olarak görüyor.
9. Kelkit Platformu, Kelkit Vadisini, ülkemizin kirlenmemiş, “henüz yitirilmemiş” sayılı yerlerden biri olarak nitelediği için, neyin nerede kimlerle hangi öncelikte değerlendirileceğini belirlemeyi, varlık nedeninin temel öğesi olarak görmekte, kirliliği hızlandıracak sanayi kuruluşları için zamanında önlem almayı, sorumluluğunun kopmaz parçası saymaktadır.
10. Kelkit Platformu, Kelkit Vadisi’nde nüfusun suyun kıyısında ve yakın çevresinde yerleşmiş olması gerçeğini dikkate alarak, dokuz ana sektör, elli dolayında alt sektörün birbirleriyle ilişkilerini kurarak, “bütünleşik bir yönetim” planını gerçekleştirmeyi, ivedi hedefleri arasına almaktadır.
Bu ve benzeri kararlar ışığında “Kelkit Platformu”, Kelkit Vadisi’nde “doğa-insan-kültür ilişkisi” içinde üretilmiş ve üretilecek tüm değerlere, değişik ölçeklerde ve öncelikte yaklaşımlarla, geleceği umutsuzluğa yöneltmeden, ortak bir yaşam ortamı yaratmayı, kaçınılmaz “ulusal ve evrensel bir sorumluluk” olarak nitelemektedir.

Böylesi bir süreçte içinde, “kamu-yerel-özel-sivil işbirliğinin” güçlenmesine inanan toplantı katılımcıları, “Kelkit Platformu Kuruluş Toplantısı” karar ve sonuçlarını kamuoyuna sunmayı ortak görev bilirler. Farklı bir dayanışma odağı olan toplantıya katılarak güç veren, geleceğe dönük düşüncelerin boyutlanmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer olmak üzere, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım, Parlamenterler, Valiler, Belediye Başkanları, Kelkit Platformu Onur Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri, ÇEKÜL Vakfı Üyeleri ve toplantının ev sahipliğini yapan Tokat Valiliği’ne teşekkür ederler.

 

Not: Akşam Gazetesi, Özgür Platformda bu konuya Kelkit Platformu Hadisesi başlığıyla yer verdi, tıklayınız:

http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2003/05/29/ozgurplatform/ozgurplatform2.html

Tüm Haberler