İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SU SORUNU VE ORMANLAR | ÇEKÜL

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SU SORUNU VE ORMANLAR

18.12.2007

Küresel iklim değişimi, 1850'li yıllardan itibaren başlayan ve günümüze kadar giderek artan sanayileşme ve fosil yakıtların kullanımı ile atmosferde normalin üzerindeki karbon birikiminin bir sonucu olup, çağımızın en önemli sorunu haline gelmiştir. Bizim yarattığımız ve bizimle beraber, tüm canlı dokuyu tehdit eden bir boyuta gelen küresel iklim değişimi ve beklenen etkilerini en aza indirmek, yine bizlerin sorunu olarak karşımızda durmaktadır.

Küresel iklim değişimlerinin olası sonuçları, temiz tatlı su üretimi ve kullanımının tüm yönleriyle tartışılarak sorunun kamuoyuna sunulması, Türkiye nüfusunun dörtte birine yakınını barındıran İstanbul için yaşamsal önem taşımaktadır. Bu amaçla düzenlenen, Küresel İklim Değişimi ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar Sempozyumu başta Türkiye Ormancılar Derneği olmak üzere, doğaya ve çevre sorunlarına duyarlı olan bilim insanları ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleşti.

13 - 14 Aralık 2007 tarihlerinde İ.Ü.Orman Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumda; öncelikle küresel iklim değişimi tanımı üzerinde durulurken, Türkiye'de ve dünyada ekosistem üzerinde yaşanan etkileri ve sonuçları değerlendirildi. İnsan faktörünün küresel iklim değişikliği üzerindeki etkileri istatiksel veriler ve araştırma sonuçları ile ele alındı.

Ülkemiz özelinde nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu, yanlış arazi kullanımı, düzensiz kentleşme ve yoğun sanayileşmenin yaşandığı İstanbul ve Marmara çevresi için, küresel iklim değişimi diğer bölgelere göre daha önemli bir tehdittir. Bu nedenle sempozyumda, sorunun genel olarak tanımlanmasından sonra, örneklerin ve çözüm önerilerinin Marmara özelinde sunulmasını kapsarken, bu çözüm önerilerinin bütün ülke için geçerli nitelikte olması hedeflenmektedir.

Atmosferde biriken sera gazları içinde en belirleyici özelliğe sahip olan karbon birikimini azaltmanın en etkili yollarından birinin karbonu tutan canlı dokunun, yani ormanların çoğaltılmasıdır. Temel amacı, ormanların bu konudaki rolünün birçok bilimsel yönüyle incelenmesi olan sempozyumda, Kuraklığın Sosyal Yaşama Etkisi, Küresel Isınma ve İnsan Sağlığı, AB'nin Küresel İklim Değişikliği Politikaları içinde Ormanların Rolü gibi başlıklar da dikkat çekti.

Oldukça yoğun bir programı içeren sempozyuma katılım yüksek olurken, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2008 yılı temasının Küresel İklim Değişikliği olduğu da duyuruldu.

Konunun çok boyutluluğu karşısında zamanın sınırlı kaldığı sempozyumda, bir çok bilim insanı ve uzmanın 15'er dakikalık sunumları, bildiriler halinde bir araya getirilerek yayımlanacak.

KONULAR:

 • Küresel İklim Değişiminin;
  • Tanımı ve Olası Etkileri
  • Etkilerini Geciktirme ve En Aza İndirilmesinde Ormanların Rolü
 • Su Sorunları Bağlamında;
  • Su ve
   - Stratejik Problemler
   - Sosyolojik ve Kültürel Problemler
   - Etik Problemler
  • İstanbul ve Çevresi Ormanları
   - Ekoloji ve Ekosistemler
   - Su havzaları: Yönetimi ve Sorunları
   - Temiz Tatlı Su Üretimi
   - Yeraltı Suyu Değişimleri ve Olası Etkileri
   - Ormancılık Faaliyetleri
  • Mevzuat