Ana içeriğe atla

ÇEKÜL Akademi

Özellikle 2000 yılından bu yana doğal ve kültürel varlıkların sürekliliği doğrultusunda elde edilen somut sonuçlara karşın, koruma uygulamalarında niteliğin henüz istenen düzeye ulaştığını söylemek zordur. ÇEKÜL Vakfı, bu durumu göz önüne alarak, 2009 yılının ikinci yarısında “kültürel ve kentsel koruma” alanında çeşitli alt başlıklarda eğitim programlarını hayata geçirmek üzere “ÇEKÜL Akademi” adı altında bir eğitim oluşumunu hayata geçirdi. 

ÇEKÜL Akademi’nin hedef kitlesi, korumadan sorumlu “kamu-yerel-sivil-özel” tüm kesimler olarak belirlendi. Başlangıç olarak da kültürel ve kentsel miras zenginliğini yerel düzeyde koruma ve geleceğin kimlikli kentlerini oluşturmada önemli sorumluluk taşıyan yerel yönetimlere öncelik verildi. Eğitim programlarının belirlenmesi ve planlanması için, belediyelerin koruma alanındaki projelerde görev yapan ekiplerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik teknik bilgi ve deneyim ihtiyaçlarını saptamak amacıyla bir eğitim ihtiyaç analizi çalışması yapıldı.

Katılımcı Profili

Belediyelerin koruma ile ilgili kadroları mimar, sanat tarihçisi, şehir plancısı, inşaat mühendisi, arkeolog ya da bu alanlarda öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinden oluşmakta, belediye bünyesinde kurulmuş olan KUDEB’lerde görev almaktadırlar. İşe başlarken ilgili Koruma Kurulunda 3 ay staj görmüş oldukları ancak aldıkları eğitimi yeterli bulmadıkları, uygulama ve teorik eğitim arasındaki bağın kuvvetli olmadığına dikkat çekmektedirler. Ağırlıklı olarak; tescili yapıların tadilat ve tamiratlarının izni, restorasyon çalışmaları, uygulamaların denetimi, şehir planı çalışmaları, sokak sağlıklaştırma projelerinde görev yapmaktadırlar.

ÇEKÜL Akademi Eğitim Programları

Yerel yönetimlerin KUDEB, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan - Proje Müdürlüğü çalışanlarını hedef alan ÇEKÜL Akademi eğitim programları, sürekli değişip gelişmekte olan teknoloji, bilim ve sanatın yanı sıra sosyal ve yasal konulardaki bilgileri de güncellemeyi, mesleki deneyimi pekiştirmeyi ve koruma kültürünü geliştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim seminerleri; kısa ve öz anlatımların aktif katılım ve etkileşimle güçlendirilmesini, aktarılan bilgilerin çeşitli uygulamalar, vaka çalışmaları ve simülasyonlarla desteklenmesini, geribildirimlerin grup içinde paylaşılmasını, kazanılan farkındalıkların, bilgi ve becerilerin iş ortamına aktarılmasını sağlamaya yönelik bir yöntem ile yürütülmektedir. Davetli konuşmacılar, atölye çalışmaları, süreli - süresiz yayınlar (broşür, el kitabı, CD vb.), teknik alan ziyaretlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası iyi örneklerle desteklenmektedir.

Eğitim İhtiyaç Analizi Araştırma Raporuna dayanarak oluşturulan “Kültürel ve Kentsel Koruma” ana başlıklı eğitim programlarının içerikleri başlıca şu alt başlıkları kapsamaktadır: Koruma kültürü ve bilinci, basit onarım ilke ve esasları, restorasyon teknikleri, malzeme bilgisi, proje yönetimi, hibe ve kredi fonlarının etkin kullanımı, proje değerlendirme ve süreçleri, mevzuat bilgisi ve yorumlama, iletişim teknikleri, koruma kurullarındaki işleyiş, kamulaştırma somut olmayan tarihi öğelere hâkimiyet gibi ana başlıklardır. 

Her biri kendi alanında birikimli ve uygulama deneyimine sahip uzmanlar tarafından aktarılan 3 günlük eğitim programlarından bazıları şunlar: 

  • Kentsel Koruma ve Kentsel Gelişim Stratejileri
  • Korunan Alanlarda Yapılaşma İlkeleri
  • Kültürel Koruma Alanında Proje Yönetimi
  • Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması & Bakım / Onarım Esasları
  • Restorasyon İlkeleri ve Bakım-Onarım Esasları
  • Restorasyon Projelerinde "Bilgisayarlı 3D Modelleme"
  • Tarihsel ve Kültürel Miras Proje ve Uygulamalarında İşlevlendirme
  • Kültürel Koruma ve Alan Yönetimi
  • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirlik
  • Kültür ve Tarih Turizmi