Havza Boyutunda Koruma Ve Havza Birlikleri Toplantısı Sonuç Bildirgesi | ÇEKÜL

Havza Boyutunda Koruma Ve Havza Birlikleri Toplantısı Sonuç Bildirgesi

23.03.2010

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), 19-20 Mart 2010 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmiş Safranbolu’da düzenlenen ve her kesimin içinde olduğu toplantıda, yoğun bir görüş alışverişi ve deneyim paylaşımını sağlayarak ileri hedefleri dikkate alan bir dizi mutabakata ulaşmış bulunmaktadır. BAKAB, ülkemizin doğal-tarihsel-kültürel mirasının çok zengin örneklerini içeren bu havzanın, güçlü dayanışmaya dayalı tüm verilerinin kimliğine uygun yaşamı zenginleştirmesini, geleceğe dönük kalıcı değerleri yaşatmayı ve süreklilik sağlayıcı bir yaklaşımı esas alarak özlenen bir ortamda ulaşılan sonuçları tüm kamuoyuna açıklamayı görev bilmektedir.

Bu doğrultuda BAKAB;

1. Havza’da yaşayanların günümüzü ve geleceği sağlıklı değerlendirecek kararları ve uygulamaları kendilerinin üretmelerini-gerçekleştirmelerini, temel öğe olarak görmektedir.

2. Salt bilimsel ve teknik düzeyde bir ortak çalışma ortamının ötesinde; havzanın ve bölgenin dayanışma ruhunu, özgün kimliğini harekete geçirerek, katılımı öngören “yeni bir kalkınma anlayışını” egemen kılmak istemektedir.

3. “Kamu-yerel-özel-sivil birlikteliğine” dayalı, tüm yaş dilimlerini ve kesimlerini içine alan “bütüncül bir yaklaşımla” kuşaklar arasındaki bağları güçlendirerek, geçmişten geleceğe akan “köklü geleneği” yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

4. “Kalıcı birikimleri-büyüklükleri”, dünü-bugünü-geleceği saran bir süreklilik-yükümlülük içinde görmekte; Batı Karadeniz Havzası’nın bereketli toprağının-suyunun yarattığı doğal-tarihsel-kültürel mirası, hareketin temel öğesi, “başarının bağlayıcı kaynağı” olarak nitelemektedir.

5. Havza’nın-bölgenin orman dokusunu, tarım arazilerini, köy-kasaba-kent yerleşmelerini,“birbirlerinin itici gücü” olarak ele almakta, kısa-orta-uzun dönemli eğitim-sağlık projeleriyle, bilinçli bir ortamın yaratılmasının tüm katılımcıların ortak çabalarıyla çözüme ulaşacağına inanmaktadır.

6. Bir yandan kalkınmayı, ekonomik alandaki iyileştirmeleri, gerçekçi-sağlıklı hedeflere uygun “stratejiler üreterek” hızlandırmayı, öte yandan “demokratik bir düşünce ortamı” yaratarak, sivil toplum kuruluşlarının güçlü sahiplilik duygusuyla birlikte öncü görevi yüklenerek “yerel değerlerin”, ulusal-evrensel ortamlarla daha güçlü işbirliğinin yollarını aralamada kolaylaştırıcı etken olduğunu kanıtlamak azmindedir.

7. Batı Karadeniz Havzası içinde sektörler arasında bütünleşik yönetim stratejisinin ve kıyı kullanım ilkelerinin belirlenmesini sağlayarak, bölge gelişim projelerinin önceliklerinin saptanmasını kolaylaştırarak, eşgüdümü hızlandırmayı, somut sonuçlara zaman yitirmeden güç kazandırmayı hedeflemektedir.

8. Başta paralel çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar olmak üzere, ulusal-uluslararası bilim-kültür-ekonomi çevreleriyle yakın ilişkiler kurmak suretiyle projelerini kalıcı desteklere yöneltmeyi önemli bir strateji olarak değerlendirmektedir.

9. Batı Karadeniz Havzası’nı, ülkemizin kirlenmemiş, “henüz yitirilmemiş” sayılı yerlerinden biri olarak nitelediği için, neyin nerede kimlerle hangi öncelikte değerlendirileceğini belirlemeyi, varlık nedeninin temel öğesi olarak görmekte, kirliliği hızlandıracak sanayi kuruluşları için zamanında önlem almayı, sorumluluğunun kopmaz parçası saymaktadır.

10.  Batı Karadeniz Havzası’nda tüm sektörlerin birbirleriyle ilişkilerini kurarak,“bütünleşik bir yönetim” planını gerçekleştirmeyi, ivedi hedefleri arasına almaktadır. Bu ve benzeri kararlar ışığında “BAKAB”, Batı Karadeniz Havzası’nda “doğa-insan-kültür ilişkisi” içinde üretilmiş ve üretilecek tüm değerlere, değişik ölçeklerde ve öncelikte yaklaşımlarla, geleceği umutsuzluğa yöneltmeden, ortak bir yaşam ortamı yaratmayı, kaçınılmaz “ulusal ve evrensel bir sorumluluk” olarak kabul etmektedir.

11.  Havza insanının soyut-somut kültürel birikimini koruyarak ve bu kaynaktan çıkacak sonuçları eğitime taşıyarak, kuşaklar arasındaki bağın güçlendirilmesini, “kadınların yaratıcı varlığı”nın bu yolda değerlendirilmesini esas almaktadır.

Farklı bir dayanışma odağı olan bu toplantıya iştirak ederek güç veren, geleceğe dönük düşüncelerin boyutlanmasını sağlayan, “kamu-yerel-özel-sivil işbirliğinin” güçlenmesine inanan katılımcılar, “Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Safranbolu Toplantısı”sonuçlarını kamuoyuna sunmayı ortak görev bilirler.